Фрази, съкращения и прякори

български онлайн справочник

Вход    Регистрация

Брутна месечна работна заплата се среща тук

БМРЗ (абрев./съкр.)