Фрази, съкращения и прякори

български онлайн справочник

Вход    Регистрация

Абревиатури и съкращения


Абревиатурите са думи, които се образуват от началните букви или срички на сложни наименования. В абревиатурите не се поставят точки. Абревиатурите могат да бъдат съставени от букви, от срички или да бъдат сложни. Сложни абревиатури са когато от две думи в словосъчетанието първата се съкрати до първата сричка, а втората дума, която бива пояснена от първата, остане цяла. Обикновено абревиатурите се изговарят чрез изговаряне на латинските или българските наименования на буквите.

Съкращенията представляват по-кратка форма за записване на дума. Срещат се два основни вида съкращения - графически, които се употребяват само в писмената реч, и лексикални, които се употребяват и в писмената реч, и в устната реч.

Нови абревиатури

ЕГО   ТОАТ   ТФВ   МOСВ   ДЕОМГО   МГФ   ЦСМД   НУЛЦ   СРН   ЛИДО   ТПУ   EСТИ   ВЕАУ   ОЕККТО   КЕ